Ներքին գնահատում

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2016-17

Ներքին գնահատման հաշվետվություն 2015-2016

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

Հաստատության անվանումը, համարը Երևանի <> ՊՈԱԿ
Հաստատության հասցեն Տիգրան Մեծի 42
Հեռախոս /010/550070, էլ.հասցե՝ teryan60@mail.ru
Կայք՝ yerevan60.schoolsite.am

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը ընթացիկ ուստարվա համար

2015-2016
1 –ինդասարան 3
2-րդդասարան 3
3-րդդասարան 3
4-րդդասարան 3
5-րդդասարան 3
6-րդդասարան 2
7-րդդասարան 2
8-րդդասարան 2
9-րդդասարան 3
Ընդամենը 24

Վերլուծել փոփոխությունները և կատարել եզրահանգումներ
2015-2016ուստարումդասարաններիթիվըավելացելէուսուցիչներիմասնագիտականբարձրպատրաստվածությանշնորհիվ:

Աղյուսակ2.Ըստ դասարանների սովորողների թիվը ընթացիկ ուստարում
2015-2016
1-ին դասարան 100
2- րդդասարան 77
3- րդդասարան 68
4 -րդդասարան 55
5- րդդասարան 76
6 -րդդասարան 48
7- րդդասարան 62
8 -րդդասարան 56
9 -րդդասարան 44
Ընդամենը 637

Վերլուծել փոփոխությունները և կատարել եզրահանգումներ
Առաջին դասարաններումսովորողներիթվի աճ է նկատվում. դա նշանակում է, որ դպրոցը իր մանկավարժական հմուտ կոլեկտիվի միջոցով վստահություն է ներշնչում ծնողական համայնքին, որոնք իրենց երեխաների ուսման և դաստիարակության գործը վստահում են մեր դպրոցին :Միջինդպրոցումսովորողների թվաքանակի փոփոխության պատճառները ուսումնական տարվա ընթացքում պայմանավորված է աշակերտների բնակավայրի փոփոխությամբ:

Աղյուսակ3. Ընդհանուրտվյալներսովորողներիվերաբերյալ`ընթացիկ ուստարվահամար

Ցուցանիշը 2015-2016
Սովորողներիընդհանուր թիվըուսումնականտարվասկզբին` ընթացիկտարվասեպտեմբերի1-իդրությամբ 653
Սովորողների ընդհանուրթիվըուսումնականտարվավերջին` ընթացիկտարվամայիսի 25-իդրությամբ 637
Ուսումնական .տարվաընթացքումընդունվածսովորողներիթիվը 18
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 43

Վերլուծել փոփոխությունները և կատարել եզրահանգումներ

Սովորողներիթվինվազումէնկատվում.դապայմանավորված է աշակերտների բնակավայրի փոփոխությամբևարտերկիրմեկնելուփաստով :

Աղյուսակ 4.Ընդհանուրտվյալներուսուցիչներիվերաբերյալընթացիկուստարվահամար

Ցուցանիշը 2015-2016
Ուսուցիչներիընդհանուրթիվը 47
Ուսուցիչներիմիջին շաբաթական բեռնվածությունը 15

Աղյուսակ5.Տվյալներուսուցիչներիտարիքայինբաշխվածությանվերաբերյալընթացիկ ուստարվահամար

Ուսուցիչներիթիվը 2015-2016
Մինչև 30 տարեկան 5
31- 40 տարեկան 8
41-50 տարեկան 8
51-55 տարեկան 10
56 տարեկան ևավելի 18

Վերլուծելուսուցիչներիտարիքայինկազմը ,փոփոխությանպատճառներըևկատարելեզրահանգումներևմեկնաբանություններ
Ուսուցիչների տարքային կազմի փոփոխության պատճառները
կեսաթոշակայինտարիքիմոտենալն է:Հիմնականդպրոցում ուսումնական ժամերի նվազման պատճառով նոր աշխատատեղեր չեն առաջանում: Երիտասարդ ուսուցիչներ ընդունվելենմիայնտարրականդպրոցում: Մյուս կողմից դպրոցումեղածժամերըքիչեն, կենսաթոշակի գնացող ուսուցիչների ժամերը պարապում են աշխատող ուսուցիչները և նոր ուսուցիչ ընդունելու կարիք չի առաջանում:
Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալպաշտոնումաշխատելուժամանակահատվածը Տվյալհաստատությունումաշխատելուժամանակահատվածը Պետականպարգևները, կոչումներըևայլն
Տնօրեն Անիչկա
Ռազմիկի
Իսկանդարյան 5տարի 33տարի
Տնօրենի
տեղակալ ուսորմնական
գծով Հարությունյան
Սուսաննա
Ռաֆիկի 16տարի 16տարի
Տնօրենի
տեղակալ ուսորմնական
գծով Դանիելյան
Սոնա
Հենրիկի 5տարի 16տարի
Մասնագիտացվածկրթականաջակցություններիգծովտեղակալ
Հովհաննիսյան
Անահիտ
Լյովիկի 2տարի 5տարի
Տնտեսականգծովտեղակալ

Հաշվապահ Ղասաբյան
Գևորգ
Ադամի
Ավետիսյան
Լուսինե
Ալեքսանի 14տարի

16 տարի 17 տարի

16տարի

Աղյուսակ 7. Տվյալներհաստատությանկառավարմանխորհրդիկազմիվերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը,զբաղեցրած
պաշտոնը Տվյալհաստատության
խորհրդիկազմումընդգրկվածլինելուժամանակահատվածը Կրթությունը Պետականպարգևները, կոչումներըևայլն
Սարգսյան
Հարություն
Հրանտի Էրեբունի վարչական
շրջանի թաղապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 12տարի բարձրագույն
Վիրաբյան
Սուսաննա
Վաղարշակի Վ.Տերյանի անվան հ.60 հիմնական դպրոց մաթեմատիկայի ուսուցչուհի 9տարի բարձրագույն
Դանիելյան
Սոնա
Հենրիկի Վ.Տերյանի անվան հ.60 հիմնական դպրոց,փոխտնօրեն 9տարի բարձրագույն
Սևգուլյան
Քրիստինա
Ռաֆայելի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ 3տարի բարձրագույն
Նազարյան
Տիգրան
Հրանտի Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի,սպասարկումների և գովազդի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ 3տարի բարձրագույն
Սահակյան
Արթուր
Սահակի Էրեբունիվարչականշրջանիղեկավարիաշխատակազմիիրավաբանականբաժնիառաջատարմասնագետ 3 տարի բարձրագույն

Սամվելյան
Նատալյա
Սամվելի 3տարի միջնակարգ
Բոյաջյան
Քրիստինե
Յուրայի Հ.2 պոլիկլինիկայում բժշկուհի 3տարի բարձրագույն

Մաս 2.
Ուսումնականհաստատությանսովորողներիևաշխատակազմիանվտանգկենսագործունեությունըևառողջությանպահպանումը
Ուսումնականհաստատությանսպորտայինհրապարակըցանկապատվածէ, այնանվտանգէսովորողներիազատտեղաշարժմանհամար:

Ուսումնականհաստատության երկու մասնաշենքերըմիացնողտարածությանառաջինհարկում 80-ականթթ-իցսկսածմինչևօրսգործումէ /225քմտարածք/հացաբուլկեղենիարտադրամաս, որըվտանգէներկայացնումերեխաներիկյանքիանվտանգությանհամար:
Արտակարգիրավիճակներումհատուկծառայություններիմեքենաներըկարողենանարգելմոտենանհաստատությանշենքին: Հաստատությանտարածքըմաքուրէ,իսկ լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվում են հատուկ աղբարկղերում և դուրս են բերվում հաստատության տարածքից:
Ուսումնական հաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ` կրծողների և վտանգավոր միջատների, թափառող շների, կատուների և այլ կենդանիների դեմ:
Դպրոցիհարողտարածքումկաբանուկավտոճանապարհևտրանսպորտիհետկապվածկանվտանգներ:

2.2. Ուսումնականհաստատությունումպահպանվածենսովորողներիևաշխատակազմիհամարուսումնականգործընթացիևաշխատանքիկազմակերպմանհամարանհրաժեշտանվտանգությանևսանիտարահիգիենիկնորմերը, կազմակերպվածենառողջությանպահպանմանհամապատասխանծառայություններ:

Ուսումնականհաստատությանշենքումառկաենդեպիդուրսբացվողպահուստայինթվով5ելքեր: Բոլորելքերըգործումենևհարմարենօգտագործմանհամար: ԱԻփորձնականտարհանումներիժամանակբոլորելքերըօգտագործվումեն:
Ուսումնականհաստատություննապահովվածէկապիմիջոցով, չկաարտակարգիրավիճակներիազդարարմանհամակարգ:
Դպրոցըունիհեռախոսագիծևդասամիջոցներիազդարարմանհամակարգ (զանգ): Դրանքգործումենանխափան: Էլեկտրաէներգիայիբացակայությանդեպքումօգտագործվումէձեռքիմետաղյազանգ:
Ուսումնականհաստատությանշենքըմասամբհարմարեցվածէկրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիք (այսուհետ` ԿԱՊԿ) ունեցողսովորողներիանվտանգտեղաշարժևուսուցումապահովողպայմաններին (թեքհարթակներ, լայնդռներևայլն):
Ուսումնականհաստատությունըմասամբապահովվածէսարքինվիճակումգտնվողհակահրդեհային, անվտանգությանլրակազմով, տանիքըպատվածէհրակայունլուծույթով:Ուսումնականհաստատությունումոչկառուցվածքայինվտանգներչկան:
Ուսումնականհաստատությանհամակարգչայինսարքավորումները, հեռուստացույցըամուրենտեղադրվածևամրացվածենաշխատատեղերին:
Ուսումնականհաստատությանանիվներովտեղաշարժվողծանրիրերնամրացվածչենհատակին: Ուսումնականհաստատությանկահույքիբացդարակներիցհեռացվածենծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվիրերը:
Ուսումնականհաստատությանմիջանցքներիհատակներըսայթաքունչեն, ուղեգորգովծածկվածտարածքներչկան:
Ուսումնականհաստատությանստորինհարկերիպատուհաններնչունենշարժականմետաղյավանդակաճաղեր:
Ոսումնականհաստատությանկահույքըհամապատասխանումէանվտանգկենսագործունեությանպահանջներին, ամուրևբարվոքվիճակումէ:
Ուսումնականհաստատությունումմշակվածևառկաէսովորողներիուանձնակազմիտարհանմանպլան, որումհաշվիենառնվածնաևհաշմանդամությունունեցողանձանցկարիքներըընդհանուրհիմունքներով, որովհետևհաշմանդամներիհամարշենքայինպայմաններըհարմարեցվածչեն:
Ուսումնականհաստատությաննախասրահում, բոլորհարկերում, դասասենյակներումփակցվածենտարհանմանպլան-սխեմաները` համապատասխանգունայինցուցասլաքներով: Դրանցմասինբոլորաշակերտներըտեղեկացվածենևփորձնականտարհանումներիմիջոցովաշակերտներըգիտեն/սովորումենօգտվելդրանցից.
Ուսումնականհաստատությանտարհանմանուղիներըազատենավելորդիրերիցևարգելափակվածչենծանրիրերով:

2.3. Ուսումնականհաստատությաննախագծայինհզորությունընկարագրողցուցանիշներևչափանիշներ
Դասարաններումաշակերտականնստարաններըդասավորվածենավանդականերեքշարքով: Բայցուսուցչիմեթոդիցելնելովդասերըկազմակերպվումեն П-աձև, ֆրոնտալևխմբայինձևերով: Խմբայինաշխատանքիկազմակերպմանժամանակաշակերտականսեղաններըվերադասավորվումենչորսկամվեցաշակերտիաշխատանքինհարմարձևով: Վերադասավորությունըմեծժամանակչիխլումդասից: Վերադասավորումներըուսուցիչըհիմնականումկազմակերպումէդասամիջոցին՝դասիցառաջ: Դաերըկազմակերպվումեննաևէլեկտրոնայինմիջոցներիկիրառմամբևդասիընթացքումաշակերտներըինքնուրույնաշխատանքիժամանակօգտագործումենհամակարգիչներ: Այսդեպքումդասասենյակումնստարաններըվերադասավորվումենկազմակերպվողաշխատանքիհամապատասխանձևով:

Աղյուսակ8. Տվյալներյուրաքանչյուրդասասենյակումսեղան-նստարաններիդասավորվածությանևթվիվերաբերյալ

Դասասենյակի համարը Դասասենյակիմակերեսը (քմ)
Սեղան-նստարաններիդասավորվածության ձևը(շարքերով,շրջանաձև,T-աձև,П-աձև,խառը) Սեղան-նստարաններիթիվը Սեղան-նստարաններիհեռավորությունըմիմյանցից
1 55.2 П-աձև 15 ս.-30ն 60 սմ
2 45.6 П-աձև 13 ս.-26 ն 60 սմ
3 49.8 П-աձև 15 միասին 60 սմ
4 49.8 П-աձև 14 ս.-28 աթ. 60 սմ
5 49.8 П-աձև 17 ս.-34 ա. 60 սմ
6 49.2 П-աձև 8ս.-16 ա. 60 սմ
7 36 П-աձև 10 ս.-20 ա 60 սմ
8 54.6 П-աձև 17ս.-34 ա. 60 սմ
9 51.8 П-աձև 12 միասին 60 սմ
10 48 П-աձև 14 միասին 60 սմ
11 49 П-աձև 14 ս.28 ա. 60 սմ
12 49 П-աձև 13 միասին 60 սմ
13 30 П-աձև 10 ս.-10 ն 60 սմ
14 54.5 П-աձև 15 ս.-30 ն. 60 սմ
15 56 П-աձև 16 ս.-16 ն. 60 սմ
16 48.8 П-աձև 13 միասին 60 սմ
17 54 П-աձև 18 միասին 60 սմ
18 48 П-աձև 10ս.-20 ա. 60 սմ
19 49 П-աձև 14 ս.-28 ա. 60 սմ
20 48 П-աձև 16 միասին 60 սմ
21 45 П-աձև 16 ս.-32 ա. 60 սմ
22 54 П-աձև 14ս.28 ա 60 սմ
23 54 П-աձև 17ս.-34 ա. 60 սմ
24 40 П-աձև 17ս.-34 ա. 60 սմ
25 40 П-աձև 13 ս.-26 ա. 60 սմ
26 40 П-աձև 13ս-26 ա. 60 սմ
27 40 П-աձև 8ս.-16 ա. 60 սմ
28 40 П-աձև 12 ս.-24 ա. 60 սմ
29 40 П-աձև 11ս.-22ա 60 սմ
30 40 П-աձև 15ս.-30ա 60 սմ

Աղյուսակ 9.Տվյալներյուրաքանչյուրդասասենյակումմեկսովորողինընկնողմակերեսիվերաբերյալ

Դասասենյակի համարը Դասասենյակիմակերեսը (քմ) Մեկսովորողինընկնողմակերեսը(քմ) Նորմայիցպակասկամավել
(քմ)
1 55.2 2 —
2 45.6 1.7 -0.3
3 49.8 1.5 -0.5
4 49.8 2 —
5 49.8 1.5 —
6 49.2 — —
7 36 — —
8 54.6 — —
9 51.8 2. —
10 48 1.4 -0.6
11 49 1.5 -0.6
12 49 2 —
13 30 — —
14 54.5 — —
15 56 1.8 -0.2
16 48.8 2 —
17 54 1.3 -0.7
18 48 2 —
19 49 1.8 -0.2
20 48 1.4 -0.6
21 45 — —
22 54 1.5 -0.5
23 54 — —
24 40 1.2 -0.8
25 40 1.6 -0.4
26 40 1.5 -0.5
27 40 — —
28 40 1.6 -0.4
29 40 2 —
30 40 — —

Վերլուծելդասարանում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակըևկատարելեզրահանգումներ

Դպրոցի շենքը կառուցվել է 50-ական թվականներին, այդ իսկ պատճառով մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը որոշ դասասենյակների համար չի համապատասխանում այսօրվա նորմերին:

Աղյուսակ 10Տվյալներարտակարգիրավիճակներումհաստատությանանձնակազմիևսովորողներիտեղեկացվածլինելումասին

Դիտարկման ամսաթիվ 06.05.2016թ
N Չափանիշը Նշումփաստաթղթիկամհամապատասխանգույքիառկայությանմասին
1. Հաստատությանաշխատակազմըևսովորողներըտիրապետումենարտակարգ իրավիճակներումգործելուվարքականոններին Տարհանման պլան
Զեկուցում
Դասղեկականժամեր

2. Հաստատությանաշխատակազմըևսովորողներըտեղեկացվածենհաստատությունումառկաանվտանգությանմիջոցների /էլեկտրականվահանակի, հրշեջտեղեկատուի, հրշեջծորակիևայլն/ տեղերինուտիրապետումենդրանցօգտագործմանկանոններին Կրակմարիչ/7հատ/
Էլեկտրականվահանակ

Այս չափանիշներիամբողջական ներկայացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ և դրանց արդյունքները հակիրճ ներկայացնել ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրանքանչյուր շահառու խմբի
Հարցվածների մեծ մասը /86%/ տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին և տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների տեղերին
Աղյուսակ 11. Տվյալներտեղականվտանգներիգնահատմանևաղետներիպատրաստվածությանվերաբերյալհաստատությունում իրականացվածմիջոցառումներիվերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 12.05.2016
Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառմանանվանումը ևնյութերիառկայությունը Մասնակիցներիթիվը
1.03.2016թ. 1-9 Դպրոցիանձնակազմիևաշակերտներիընդհանուրտարհանում /Բժշկականպատգարակ, հակագազեր, սուլիչ, բժշկականպարագաներ/ 637

Հարցման արդյունք
Հարցման արդյունքում պարզվեց,որ տարին մի անգամ մարտի 1-ին ամբողջ դպրոցում անցկացվում լինում է տարհանում: Ուսուցիչներն ու աշակերտները տեղեկացված են անվտանգության կանոններին:Կազմվել է յուրաքանչյուր դասասենյակից և միջանցքից դուրս գալու տարհանման պլանները և փակցվել համապատասխան վայրերում: Տեսանելի վայրերում փակցվել են ուսուցողական ուղեցույցներ և պլակատներ:

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքներիվերաբերյալ
Դիտարկման ամսաթիվ 12.05.2016
Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը
Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
20.11.2016 9-րդ դաս.

8-րդ դաս. «Առաջին
օգնության կազմակերպում»
պատգարակ,բժշկական պարագաներ,
Կարմիր խաչի հետ համագործակցած միջոցառում
«Բնական աղետները» թեմայով
Պաստառներ,գրքեր,բուկլետներ
20

70

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ 13.05.2016

1.Հաստատություննապահովվածէլոկալջեռուցմանանվտանգհամակարգով (ընդգծել)այո, ոչ
2.Բոլորդասասենյակներումառկաեն ջեռուցումնապահովողմարտկոցներ և ջեռուցմանամիսներինդասասենյակներումջերմաստիճանըհամապատասխանումէսանիտարահիգիենիկնորմերին.
3.Հաստատությանմիջանցքներըջեռուցվումենևմիջանցքներումջերմաստիճանըհամապատասխանումէ սանիտարահիգիենիկնորմերին
Դասասենյակները դ ահլիճը,այլ սենյակներ,միջանցքները Ջեռուցմանձևը /վառելիքիտեսակը/ Ջերմաստիճանը այցիժամին Ջեռուցմանժամերը
1-ին հարկի դասասենյակներ լոկալ 18-օC Շուրջoրյա
2-րդ հարկի դասասենյակներ Լոկալ 20-օC Շուրջoրյա
3-րդ հարկի դասասենյակներ Լոկալ 20-21-C Շուրջoրյա
4-րդ հարկի դասասենյակներ Լոկալ 17-19-օC Շուրջoրյա
Մարզադահլիճ Լոկալ 16-18-օC Շուրջoրյա
Միջոցառումների դահլիճ Լոկալ 18-օC Շուրջoրյա
Ուսուցչանոց Լոկալ 20-օC Շուրջoրյա
Ճաշարան Լոկալ 18-օC Շուրջoրյա
1-ին հարկի միջանցքներ Լոկալ 17-օC Շուրջoրյա
2-րդ հարկի միջանցքներ Լոկալ 18-օC Շուրջoրյա
3-րդ հարկի միջանցքներ Լոկալ 18-օC Շուրջoրյա
4-րդ հարկի միջանցքներ լոկալ 17-օC Շուրջoրյա

Վերլուծելջեռուցմանհետկապվածվիճակնուխնդիրներըևկատարելեզրահանգումներուառաջարկություններ
Ուսումնականհաստատությանհյուսիսայինմասումգտնվողդասասենյակներումանհրաժեշտությունկաավելացնելուջեռուցմանմարտկոցները:
Աղյուսակ14. Հաստատությանջրամատակարարումը ,սանհանգույցներըևդրանցվիճակը

Դիտարկման ամսաթիվ 14.05.2016
Ցուցանիշ. 1.հաստատություննապահովվածէշուրջօրյահոսողխմելուջրով ` ոչ(ընդգծել)այո,
1. 2. 3. Հաստատության3հարկերումառկաեն թերիվերանորոգվածսանհանգույցներ.
տղաներիհամար 1-ինհարկում ,աղջիկներիևտղաներիհամար2-րդև 3-րդհարկերում
Սանհանգույցներիվիճակը Նշումներ
Շենքի
հարկը Սան-հանգ.
թիվը Աղջիկների
սանհանգ.
առկայութ. Տղաների
սանհանգ.
առկայութ. Հիգիենայի
պարագաների
առկայութ. Հաշմանդամություն
ունեցողանձանց կարիքներին
հարմարեցվածու-թյունը
Վերանո-
րոգված են
թե ոչ
1-ին
2-րդ
3-րդ
4-րդ 1
2

2

— —
Այո

Այո


Այո
Այո

Այո

— Այո
Այո

Այո հարմարչէ
հարմարչէ

հարմարչէ

հարմարչէ Այո
Այո

Այո

Այո

Վերլուծելջրամատակարարմանևսանհանգույցներիհետկապվածվիճակնուխնդիրներըևկատարելեզրահանգումներումեկնաբանություններ

Ջրամատակարարումըշուրջօրյաէ, երեքհարկերըևերկրորդմասնաշենքըապահովվածենխմելուջրով: Երեքհարկերըևերկրորդմասնաշենքըապահովվածենբավարարվիճակումգտնվողսանհանգույցով: Ունենքկոյուղիներիհիմնանորոգմանխնդիր:Սանհանգույցներըունենհիմնանորոգմանկարիք:

Աղյուսակ 15. Տվյալներհաստատությունումսննդիկետիառկայությանևսննդիկազմակերպմանվերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 15.05.2016

1.Հաստատությունումառկաէսննդիկետ(ընդգծել) այո, ոչ
1. 2. Հաստատությանսննդիկետումփակցվածենառողջաննդակարգիվերաբերյալհամապատասխանպաստառներ(այո, ոչ)
Սննդիկետիսանիտարական վիճակը` ըստհակահամաճարակայինծառայության
Սննդիկետիտեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժամանակ
սնվելու հնարավ.
ունեցող անձանց
թիվը Լվացարանիևհիգիենայիպարագաների
առկայությունը Սառըև
տաքհոսող ջրիառկայությունը Տաքսննդիհնարավ. Վերանորոգված է
թե ոչ
բուֆետ 25 այո այո ոչ ոչ

Վերլուծել սննդի կետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ
Առկաէսննդիկետ, այնգտնվումէլավվիճակում:

Դիտարկման ամսաթիվ16.05.2016
Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ
(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)
Այո Ոչ
(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո
Ոչ
Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն
ները Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ
(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Սանիտարա-կան վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
1-ին 1 բուժքույր Այո
Ոչ Նորմալ Առկա է

Վերլուծել բուժկետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու առաջարկություններ:
Բուժկետը գտնվում է լավ վիճակում , ապահովված է առաջին օգնության համար անհրաժեշտ պարագաներով:
Սոցիալականառողջությանցուցանիշներ

Աղյուսակ 16 Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ
Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
1Դեպքեր չեն գրանցվել ———— ————— —————
2.
3.
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցներիևհոգեմետնյութերիօգտագործումնկանխարգելելուուղղությամբ իրականացվածուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրըկամմիջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը

1.Դասղեկականժամեր Տարվա
ընթացքում
2.«Արատավորսովորույթներըդեռահասներիշրջանում» 6.10.2016
3.»Ոչ վնասակար սովորություններին» համադպրոցական միջոցառում 3.11.2016 8-րդ դասարաններ
4.«Առողջ մարմնում առողջ հոգի» զրույց-սեմինար 17.02.2016 7-րդ դասարաններ
5 «Անձնական հիգիենա» բաց դաս 14.04.2016 7 -8 դաս.
6 Մարմնականվնասվածքներհասցնելուկամբռնությանայլդեպքերիգրացումը, դրանցբացահայտումը Տարվա
ընթացքում
Հաստատությունումգրանցվածմարմնականվնասվածքներհասցնելուդեպքերը, դրանցբացահայտմաննուկանխարգելմանն ուղղվածքայլերը
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.Չեն գրանցվել ———— —————- ———————
2.
…..
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը
Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
1. Դեպքեր չեն գրանցվել —————— ———— ————————
2.
………
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1. «Իմ երեխան իմ երջանկությունն է» սեմինար 17.10.2016 62 Սերը միակ բանալին է երեխայի սրտի դուռը բացելու համար
2..Ծնողականժողովներ Տարվա
ընթացքում
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1. «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիներն ու կանխարգելումը» սեմինար 1.12.2016 8-9-րդ դաս. 130
90
2.
………
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1. «Համաշխարհային թրաֆիքինգ»սեմինար 20.04.2016 9ա 25
2. «Հավասար իրավունքներ ունեն բոլորը»սեմինար 04.03.2016 8ա,8բ 60
3. «Ոչ խտրականությանը»զրույց 12,05,2016 7ա,7բ 67

Վերլուծել հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը, առկա խնդիրները և կատարել եզրահանգումներ ու մեկնաբանություն:
Ամբողջ տարվա ընթացքում կազմակերպված սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված միջոցառումները շատ արդյունավետ են և մեծապես օգնում են աշակերտներին և նրանց ծնողներին գիտակցելու ֆիզիկական և հոգևոր առողջության կարևորությունը:
Տարվա ընթացքում պարբերաբար անցկացվում են ՛՛Երեխաներին վնասակար սովորություններից զերծ պահելու՛՛ սեմինարներ, միջոցառումներ,զրույցներ, բաց դասեր:

Մաս 3. Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետություն

Աղյուսակ 17. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 4-րդ.
դաս. 9-րդ.
դաս.
Հայոց լեզու 76 67 8 7 8 7
Մաթեմատիկա 76 67 8 8 6
Ռուսաց լեզու 76 67 8 7
Գերմաներեն 76 29 8 7
Գրականություն 67 6
Անգլերեն 38 6
Հանրահաշիվ 67 7
Երկրաչափ. 67 7
Ինֆորմ. 67 7
Ֆիզիկա 67 7
Քիմիա 67 7
Կենսաբ. 67 7
Հայ. Աշխ. 67 7
Հայոց պատմ. 67 7
Ֆիզկուլտ 67 9

Աղյուսակ18 Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ
4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների մեջ զգալի փոփոխություններ չկան:

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը

4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ. դաս.
Հայոց լեզու ———— ———
Մաթեմատիկա 2%
Ռուսաց լեզու 3 %
Գերմաներեն ————- —————
Գրականություն
Անգլերեն 6%
Հանրահաշիվ
Երկրաչափ.
Ինֆորմ.
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբ. 2%
Հայ. Աշխ. 2%
Հայոց պատմ. 2%
Ֆիզկուլտ 1%
Ընդամենը

Վերլուծել հաստատության սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և պետական ավարտական քննությունների միջին միավորների փոփոխությունները՝ ըստ կրթական աստիճանների և հիմնական առարկաների: Կատարել եզրահանգումներ:
Հաստատության սովորողների տարեկան միջին գանահատականնների ու ավարտական քննությունների միջին միավորների միջև անհամապատասխանություն չկա:
Աղյուսակ19. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ ընթացիկ ուստարվա համար

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի
1-ից
4-րդ. դաս. 5-ից
9-րդ.
դաս.
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների
(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 98
43 % 65
21 %
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը` ըստ կրթական աստիճանների
(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6» տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 65
29% 141
46%
Ավարտման գործակից՝ ըստ կրթական աստիճանների
(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածների հարաբերությունը նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 100% 100%
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների
(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) — —
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում
(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
____ 21
31%
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների .
(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով) 6302 ժ 10676 ժ
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների
(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) ____ ____
Ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների (տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
այդ թվում 5 9
-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 5 9
-այլ երկրների ուսումնական հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

Վերլուծել հաստատության սովորողների առաջադիմությանը վերաբերող ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունը վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով: Կատարել եզրահանգումներ սովորողների առաջադիմության բարելավման ուղղությամբ:
Հանրակրթականծրագրերի 1-ինաստիճանից 2-րդ աստիճանփոխադրվածսովորողներիառաջադիմությունը 100 % է: Մշտապեսպահպանվումէփոխադարձկապը 1-ինև 2-րդ աստիճանիուսուցիչներիմիջև:
Երկրորդ աստիճանումպահանջներըառաջադրվումենսահուն, հարմարվածությունըգնահատվումէբավարար: Վերջին երեք տարիներ ընթացքում նկատվում է սովորողների առաջադիմության դինամիկ աճ, որը պայմանավորված է ուսուցիչների մեթոդիկայի կատարելագործմամբ, ՏՀՏ միջոցների կիրառմամբ, աշակերտների բարձր պատասխանատվության զգացումով ևծողների կողմից կրթույան առավել արժևորմամբ:

Աղյուսակ 20. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական, մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական մրցույթներինսովորողների մասնակցության վերաբերյալ
Ցուցանիշ 2015-2016
ուստարի
Մարզայինառարկայական օլիմպիադաներիմասնակիցներիթիվը և տոկոսը՝հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհամեմատ
(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 8
12 %
Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 2
25 %
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ
(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 2
3%
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 1
5%
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ
(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 1
1%
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ
(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)
Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Վերլուծել հաստատության սովորողների առարկայական օլիմպիադաներին, ինչպես նաև մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողականմրցույթներին մասնակցության աստիճանը, փոփոխությունների դինամիկան վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով: Կատարել եզրահանգումներ սովորողների մասնակցության աստիճանի և արդյունքների բարելավման ուղղությամբ:
Դպրոցը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել քաղաքայի, հանրապետական մշակութային կատարողական մրցույթներին:Նպատակ ունենալով բարձրացնել դպրոցում ուսուցանվող առարկաներ ինկատմամբ հետաքրքրությունը, առողջ մրցակցության պայմաններում, խթանելով սովորողների գիտելիքների և կարողությունների դրսևորմանը յուրաքանչյուր տարի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին դպրոցում կազմակերպվում է առարկայական օլիմպիադաներ:
Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016
ուստարի
Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 47
98%
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 48
100%
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 3
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) ___
Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 11
58%
Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) ———
Ուսուցիչների միջին տարիքը(հաշվարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 47
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը.
(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) ———-
Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 42
86%
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 37
75%
Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 35
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը
(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը) 330 ժամ
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը ____
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 300
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, __
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:
(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) —
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը
(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) __
Վերլուծել հաստատության ուսուցիչների և նրանց գործունեությանը վերաբերող ցուցանիշները, դրանց փոփոխությունների դինամիկան վերջին 3 տարվա կտրվածքով և առկա խնդիրները: Կատարել եզրահանգումներ ուսուցիչների գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
Դպրոցիմանկավարժականանձնակազմըմասնագիտականորակըբարձրացնելունպատակովմասնակցումէվերապատրաստմանդասընթացների, զբաղվումէինքնակրթությամբ: ԺամանակակիցՏՀՏտեխնոլոգիաներիկիրառումըուսուցմանընթացքումմանկավարժներինառաջադրվածհիմնականպահանջներիցմեկնէ: Դպրոցումկանուսուցիչներ, որոնքուսումնականգործընթացիցբացիիրենցմանկավարժականաշխատանքիարդյունավետփորձը, մտքերը, քննարկումներնուվերլուծություններըընդհանրացնումևտարածումեն: Դպրոցի3ուսուցիչներդիմել են և ստացել տարակարգ :Ուսուցիչներիվերաբերյալշահառուներիկարծիքնիմանալուհամարանցկացվելէհարցում: Հարցմանըմասնակցելենաշակերտներ, ծնողներ, դպրոցիաշխատակիցներ: Հարցվողներիցդրականկարծիքէհայտնել` Ծնողներ — 82%, աշակերտներ-95%, աշխատակիցներ- 98%:
Աղյուսակ 21. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը քմ-ով 51.2
Գրադարանում համակարգիչների թիվը —————-
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը —————-
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 4
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 4023
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 4023
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 90
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 15
-ամսագերի թիվը 200
-այլ 60, 40պաստառ
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2012
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 25-30
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ ոչ
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարըկարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ
Վերլուծել հաստատության գրադարանի վիճակին, հագեցվածությանը և դրա գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշներըև չափանիշները, առկա խնդիրները: Կատարել եզրահանգումներ և առաջարկներ գրադրանի գործունեության բարելավման ուղղությամբ:
Գրադարանայինգործունեությունըբարելավելունպատակովանհրաժեշտէֆոնդըհամալրելառարկայականծրագրերինհամապատասխանգրականությամբ, ուսումնամեթոդականևդիդակտիկնյութերով: Գրադարանիգործունեությանարդյունավետությունըորոշելունպատակովանցկացվելէհարցումծնողների, աշակերտներիևուսուցիչներիշրջանում:
Հարցմանարդյունք
Գրադարանիգործունեությունըանհրաժեշտևարդյունավետենգնահատել` Ուսուցիչներ — 100%, աշակերտներ` — 83%, ծնողներ — 78%
Գրադարանում կան շատ գեղարվեստական գրականություն և մեթոդական ձեռնարկներ, գրադարանի գործունեության արդյունավետությունը բավարարում է աշակերտների հիմնական պահանջները: Գրադարանից օգտվում են աշակերտների 75%-80%: Գրադարանն ունի հիմնանորոգման կարիք:

Աղյուսակ 22. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

Լաբորատո-րիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերան. կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկելհիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-
նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը Լրացուցիչ, գույքի, սարքա
վորումների, պարագաների
նյութերի կարիքը
Ֆիզիկայի լաբորատոր
կաբինետ այո Մեխ. Օրենքների ցուցադրման սարք-1
Էլ. սարքերի հավաքածու-1
Հեռադիտակ-1
Եռաֆազ հոսանքի գեներատոր-1
Վակումային պոմպ-1
Ձայն. գեներատոր-1
Ամպերմետր-3
Գալվոնոմետր-1
Էլեկտրոսկոպ-1
Էլ. Շարժիչ-1
Ռեոստատ-2
Մետրոնոմ-1
Վոլտմետր-2
Էլեկտրոլիզի տաշտ-3
Էլեկտրոմետր-1
Ցուցադրական ջերմաչափ-1
Կամերտոն-1
Ջրաբաշխական մամլիչ-1
Ալիքայաին մեք.-1
Դիֆորմացիոն ցուց. Սարք-2
Ոսպնյակ, հայելիների հավաքածու-1 կեմպ.
Միկրովոլտմետր-1
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ այո Օդային բաղնիք-1
Չափի մեզուրկա-1
Քիմիկոսների նկար.-1կ
Նյութերի հավաքածուներ
/մետաղներ,
ոչ մետաղներ, օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր, օրգանական նյութեր, հայտանյութեր/
Կենսաբ. Լաբորատոր
կաբինետ այո Մարդու ներքին օրգան-1
Գլխի օրգան-1
Գլխուղեղ-2
Արյան շրջանառ. մոդել- 1
Կոնքոսկրի մոդել-1
Դաստակի մոդել- 1
Արմնկահոդի մոդել- 1
Ոտնաթաթ-1
Ուսագոտի -1
Ծնկոսկր -1
Մարդու ամբ. կմախք-1
Թոքեր-1 Կոկորդ-1
Սրտի կառուց.-1
Ատամների տես.-1
Երիկամների կառուց.-1 Մաշկ-1
Ականջ-1, Աչք-1

Աշխարհ.
Լաբորատոր
կաբինետ այո Գլոբուս-2
Աշխ. Ֆիզ. Քարտեզ-1
Մայրցամաքների պաստառ-1
Երկրի ռելիեֆի ձևը-2
Ճանապարհորդների նկ.-1 կոմպ.
ՀՀ և ԼՂՀ վարչական քարտեզ-1 կոմպ.
Լանդշաֆտ-1
Հրաբուխ-1
Պատմության կաբինետ ոչ Համակարգիչ-1
Գրքեր/մասնագիտա-կան/-15
Դրոշ-1
Գերբ-1 Ստենդ-15
Նկարներ, ալբոմներ
Քարտեզներ տարբեր ժմկ.-17
Ռազմագիտու-թյան
կաբինետ ոչ Հեռուստացույց-1
DVD-1
Սարք-5- A -1
Սարք-5- ВПХР -1
Հակագազ ГР-5м- 80
Հակագազ ГР -5-140
Հրացան-2
Նռնակ ուս.-РГД-5-1
Նռնակ ուս.-Ф-1-1 Զինվորական զբաղվածության ստենդ-1
Նկարներ, ալբոմներ
Ռազմ. Բառարան-2

Համակարգ.
լաբորատոր
կաբինետ Համակարգիչ-12
Պրոյեկտոր-2
Տպիչ-1 CD-22
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) այո Շաղափ. հաստոց-2
Մետաղյա խառատային հաստոց-1
Բազմաֆունկցիոնալ դազգահ-7
Բազմաֆունկցիոնալ դազգահ-3
Խառատայն փայտյա հաստոց -5
Փականագործի դազգահ-1

Միջոցառում-ների դահլիճ այո Դաշնամուր-1
Երաժշտ. կենտ.-1
Մարզադահլիճ այո Բասկետբոլի կանգնակ-1
Մարմնամարզական նժույգ-2
Զուգափայտ-2
Թենիսի սեղան-1
Տրինաժոր-2
Պտտաձող-1
Այծիկ-2
Ցատկման կանգնակ-1
Գավաթ-6
Ցատկաձող-2
Մարմնամարզական նստարան-10
Մագլցման պարան-4
Շախմատի ժամացույց-1
Վոլեյբոլի ձող-2
Էլեկտրոմիգաֆոն -1
Վայրկյանաչափ-1
Ուժաչափ-1
Կամրջակ-2
Նարդի-1
Ցատկապարան-2
Շախմատ-8
Մանկական սպորտային ժիլետ-16
Կոն-12
Ձագար-20
Օղակ-12
Ձող-2
Ֆուտբոլի գնդակ-5
Նասոս-1
Բուժկաբինետ այո Տոնոմետր-1
Դինամոմետր-1
Ստերիլիզատոր-2
Վիրաբուժական սեղան-1
Բիքս-4
Ֆանենդասկոպ-2

Վերլուծել հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների, դահլիճների և այլնի վիճակին, հագեցվածությանը և դրանց գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները, առկա խնդիրները: Կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման ուղղությամբ:
Դպրոցը հիմնադրումից /1948/ ի վեր չի հիմնանորոգվել: Այդպատճառովդահլիճները, արհեստանոցներըհագեցածչեննորսարքերովևաշխատանքիարդյունավետկազմակերպումչիստացվում: Աշակերտներնուուսուցիչներըցանկանումենունենալկահավորված, ջեռուցվող, սանհանգույցովապահովվածմարզադահլիճ, միջոցառումներիդահլիճ, որպեսզիկազմակերպվենտարբերմիջոցառումներումրցույթներ: Ինչպեսնաևանհրաժեշտէլաբորատորիաներըզինելնորսարքավորումներով, նյութերով` ուսումնականպրոցեսնավելիարդյունավետկազմակերպելուհամար:

Հարցման արդյունք
Հաստատության ուսումնական լաբորատորիաներում և կաբինետներում գույքը առկա է, բայց մասամբ չի համապատասխանում ժամանակակից նորմերին , դահլիճը ունի հիմնանորոգման կարիք: Քիմիայի լաբարատորիան ունի որոշ նյութերի համալրման կարիք: Առկա ուսումնադիտողական պարագաները (քարտեզներ, պլակատներ, տեսալսողական նյութեր) օգտագործվում են բավականին հաճախ,
ուսուցիչները մասամբ ապահովված են ուսումնադիդակտիկ նյութերով և աշխատանքներ են տարվում դրանց բարելավման ուղղությամբ:

3.4. Ուսումնական հաստատության ներքին արդյուանվետության ցուցանիշներ

Աղյուսակ 23. Ուսումնական հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշներըընթացիկ ուստարվա համար

Ցուցանիշներ 2015-2016 ուստարի
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը
(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 653/47
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը
(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին) 653/16
Դասարանների միջին խտությունը (հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)
653/24
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը
(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին) 107456600/
653
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 79200
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 91300
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 145000

Աղյուսակ 24 Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվումարտաբյուջետային միջոցների չափը
(հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 164600/
113597600
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը 50000
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը
(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատության տարեկան բյուջեում)
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը (հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 96772,500/
114209200
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը
(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 9017700/
114209200
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը
(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 2396000/
114209200

Վերլուծել հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների փոփոխությունների դինամիկան և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ:
Աշակերտներիթվիաճման զուգահեռավելացելէդասարաններիթիվը, ավելացելէդասարաններիխտությունը, իսկսովորող-ուսուցիչհարաբերությունըաճում է, այդպատճառներովէլդպրոցիներքինարդյունավետությունըավելացելէ:
Մաս. 4. Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում
Աղյուսակ 25. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ
Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում  Հղում` parliament.am կայք, ՀՀօրենքըկրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողանձանցկրթությանմասին, ընդունված 25.05.2005թ
Դպրոցի զարգացման ծրագիր
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ  Վերապատրաստումներ ԿԱԻ-ի Հույսի Կամուրջի կողմից, ՄԱԿ-ի հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից:
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ (կամ այն պատվիրակված է տեղակալներից որևէ մեկին).  Տնօրենիմասնագիտացվածկրթականաջակցություններիգծովտեղակալ Հովհաննիսյան Անահիտը /ՄԿԱ տնօրենի տեղակալ/մասնակցելէվերապատրաստմանդասընթացների:
Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ  Կայքը գործում է և կապը ծնողների հետ շատ սերտ է:
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:  ———————
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման:  Վերապատրաստումներ ԿԱԻ-ի Հույսի Կամուրջի կողմից, ՄԱԿ-ի հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից, Վոլդ-Վիժնի կողմից ներառական կրթության ուժեղացման ծրագիր:
Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն  Դասասենյակները տեղաշարժման համար հարմար է տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար:

(Եթե այո, ապա նկարագրել ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովման համար:)
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)
 Հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմը `/հաստիքներ/
1 Սոցիալական մանկավարժ
2 հոգեբան
3 լոգոպեդ
4 դաստիարակ
5 հատուկ մնանկավարժ-2
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, այլ պարագաներով : Միայն թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող աշակերտներն են օգտվում իրենց համար սահմանված գրքերից և աշխատանքային տետրերից: Բոլոր գրքերը գտնվում են բարվոք վիճակում :
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար
Առակա են ոչ մեծ քանակությամբ ուսումնական նյութեր,շարժասայլակ
Ուսումնական հաստատությանդասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն
 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները ինտեգրված են դասարանում մյուս աշակերտների հետ և մեկուսացած չեն
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար
Ուսումնական հաստատությունը ունի 4 ռեսուրս-սենյակ,որոնցից 3-ը վերանորոգված են,սենյակներից մեկում առկա է համակարգիչ,կահույք : Առկա են զարգացնող խաղեր,նյութեր,ուսումնական ձեռնարկներ: Սենյակներից օգտվելու հաճախականությունը կարգավորվում է ըստ գրաֆիկի և անհրաժեշտության : Սենյակների չափսերն են…..
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)
 Դպրոցում չկան թեքահարթակներ, հենակներ:
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)
Հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ): Հարցման արդյունքում պարզվեց,որ թե ծնողները,թե սովորողները և թե ուսուցիչները ունեն դրական վերաբերմունք ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների նկատմամբ :
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները, ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը  Դպրոցում առկա է յուրաքանչյուր աշակերտի համար ԱՈՒՊ

Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ
 100 %
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր  Հարցվածների 78%-ըգտնումէ, որուսուցիչներըկարողանումենհայտնաբերելկարծրատիպերամրապնդողվարքագիծկամերևույթ:
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից  Ներառականկրթությանվերաբերյալդասղեկներընախատեսելենառանձինժամեր, որոնցընթացքումփորձումենվերացնելգոյությունունեցողկարծրատիպերը: Հարցմանմասնակիցների 82%-ըգտնումէ, որուսուցիչներըունենհավասարվերաբերմունքբոլորերեխաներինկատմամբ
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար  Անապահովընտանիքներիերեխաներինանվճարդասագրքերով, հագուստովուգրենականպարագաներովապահովվում:
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունները (նկարագրել հաստատության սովորողների այն որոնք ուղղված են ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը)
ՀաշվիառնելովՀՀԿառավարությանորոշումներըներառականկրթությանծրագրերիներդրմանուղղությամբ , դպրոցիառջևծառացածխնդիրները, դպրոցիզարգացմանծրագրերումքայլառքայլիրականացվումենանհրաժեշտմիջոցառումներ:
Հարցման միջոցով գնահատվող ցուցանիշներն են.
Վերջին 3 տարումտնօրինությունըմասնակցելէներառականկրթությունառաջարկվողհաստատություններիկառավարմանթեմայովվերապրաստման:
Հաստատություննունիներառականկրթությանթեմաներովվերապատրաստվածևվերապատրաստողուսուցիչներ:
Դպրոցումառկաենբավարարքանակիևորակիսարքավորումներուուսումնականնյութեր` տարատեսակֆունկցիաներիսահմանափակումունեցողաշակերտներիհամար:
Ուսուցիչներըգիտակցումեններառականկրթությանվերաբերյալկարծրատիպերիառկայությունը:
Դպրոցիուսուցիչներըհավասարվերաբերմունքունենբոլորերեխաներինկատմամբ, անկախնրանցմիջևեղածտարբերություններից:
Ուսուցիչներըկարողանումենհայտնաբերելկարծրատիպերամրապնդողվարքագիծ, երևույթդասարանում, դպրոցումևուսումնականնյութերում, դպրոցիգործընթացներումևնույնիսկսեփականվարքագծում:

Աղյուսակ 26. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի
Հաստատությանռեսուրս-սենյակայցելողԿԱՊԿունեցողսովորողներիթիվըևտոկոսը(ռեսուրս-սենյակայցելողԿԱՊԿունեցողսովորողներիտոկոսըհաշվարկելԿԱՊԿունեցողսովորողներիընդհանուրթվինկատմամբ) 35
97%
Հաստատությանռեսուրս-սենյակայցելողԿԱՊԿունեցողսովորողներիծնողների (խնամակալների) թիվը 34
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ
(ԿԱՊԿ ունեցողսովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ). 637
35
6%
Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը (ուսումն անավարտ թողած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 2
6%
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող 35 աշ
25 ժամ
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 34
Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը —
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում 8
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ) աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը 3
Սեռերի հավասարության գործակիցը
(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին)
Հաստատությունումսովորողազգայինփոքրամասնություններիերեխաներիթիվըևտոկոսը
(ազգայինփոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 7
2%
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը
(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 37
6%
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը
(անվճար սնունդստացողսովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 33
5%
Սոցիալապեսանապահովընտանիքներիցսովորողներիհամարհաստատությանիրականացրածսոցիալականաջակցությանծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 1
Հաստատությանկողմիցիրականացված` ներառականկրթությաննառնչվողարտադասարանականմիջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարներիդիտում, քննարկումներ, կլորսեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներևայլն) թիվը՝ըստդասարանների 15
Ամփոփել ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովմանուղղությամբ հաստատության հիմնական ցուցանիշները, վերլուծել դրանք և կատարել եզրահանգումներ:
Հարցման արդյունքում
Ներառական կրթությունը դպրոցում դրված է բարձր հիմքերի վրա: Բազմամասնագիտական թիմը ունի բարձրագույն կրթություն, հաճախակի վերապատրաստվում են: Թիմը սերտ համագործակցում է դասավանդող ուսուցիչների հետ, միասին գրում են ԱՈՒՊ-ներ, կազմակերպում կինոնկարներիդիտում, քննարկումներ, կլորսեղաններ, սեմինարներ, աշակերտներին տանում են էքսկուրսիաներ:Սոցիալապեսանապահովընտանիքներիցսովորողներիհամարհաստատությումիրականացվում էսոցիալականաջակցությանծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում

Մաս 5. Համայնքային մասնակցություն
Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ
Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն են ուեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը ————
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 2
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 5
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 3
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը
Լսումների, դիտարկումների, քննարկումների, սեմինարի, միջոցառումների, էքրսկուրսիաներիմիջոցով:
….
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ/58 Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ստեղծել թերթի խմբագրություն տարեսկիզբ 130աշ.—27%
2. Ռադիոծրագրերի ստեղծում տարեսկիզբ 140աշ.—35%
3. Թաթերական խմբակի ստեղծում տարեսկիզբ 250աշ.—42%
4. Գրադարանիգրքերիվերանորոգում 13.10 17
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել տվյալ ուստարում սովորողների կողմից կազմակերպվածմիջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական
կամդասարանային
1Գիտելիքիօր, Ուսուցչիտոն, Սեպտեմբերի-21,ՈսկեԱշունՄարտի 8, Բանակիօր, Գիրքնվիրելուօր, Մայրենիիօր, Տարվա ընթացքում 43% Համադպրոցական

Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

Նկարագրել տվյալ ուստարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտական խորհրդի ժողովներ, նիստեր 60-65%
3. Կլոր սեղաններ, քննարկումներ 40%
…..
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. Օգնություն սոցիալապես անապահով աշակերտներին 80-100%
……

Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում
ԵՎ ուսուցիչները, և սովորողները պահպանում են պատշաճ հարաբերություններ, տիրում է հարգանքի մթնոլորտ:
…..
Սովորողներըմիջինը 10%-իչափովկրումենհաստատությանմասնակցությանվերաբերյալցուցանիշները, դրանքբարելավելուհամարպետքէընդլայնելկլոր-սեղանքննարկումները, ԱԽ-ինախաձեռնությունները:
Հարցման միջոցով գնահատվող ցուցանիշներն են.
Սովորողներըմասնակցում էիրենցվերաբերվողխնդրահարույցհարցերիքնարկմանը:
Աշակերտականխորհուրդըձեռնարկումէհամապատասխանմիջոցներ` սովորողներիմիջևծագածխնդիրներինլուծումգտնելունպատակով,
Աշակերտականխորհուրդըպարբերաբարկազմակերպումէշաբաթօրյակներ, մասնակցումէհաստատությանևհարակիցտարածքիմաքրմանաշխատանքներին
Սովորող-սովորողհարաբերություններըհարգալիցեն, պաշտպանվածենբոլորիիրավունքները, հարգվումէբոլորիկարծիքը,
Բոլործնողներըտեղեկացված են հաստատությունումտեղիունեցողիրադարձություններին:
Աղյուսակ30.Տվյալներհաստատությանաշակերտականխորհրդիգործունեությանվերաբերյալ
Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1 Դասերիցհետոբարձրդասարաններիաշակերտներիաջակցությունուսմանմեջդժվարություններունեցողներին 120
2. Աջակցություն ԿԱՊԿՈՒաշակերտներին 30
….
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. չկա
2. չկա
…….
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել տվյալ ուստարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1. Ուսուցչիօր, Մարտի 8, Բանակիօր 04.10.2016
07.03.2016 70%
2.Շաբաթօրյակներ Տարվա ընթացքում 80%
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
…..Աշակերտական խորհրդի գործունեությունըհամագործակցայինէ:
Ամփոփելհաստատությանաշակերտականխորհրդիգործուներությանցուցանիշներըևչափանիշները, վերլուծելդրանքևկատարելեզրահանգումներդրանցբարելավմանվերաբերյալ:
_ԱԽ-նհիմնականումբարեխղճորենկատարումէիրպարտականություններըևլուծումիրառջևծառացածխնդիրները, առաջնորդվումկանոնադրությամբ, մասնակցումհամադպրոցականմիջոցառումներինախաձեռնմաննուկազմակերպմանը: Աշակերտական խորհրդըակտիվամասնակցությունէցուցաբերել2015-2016 ուոտարվատարբերմիջոցառումներին, սեմինարներին, շաբաթօրյակներին, ստեղշելտարբերթեմաներովպատիթերթեր:

Աղյուսակ31.Տվյալներհաստատությանծնողականխորհրդիգործունեությանվերաբերյալ
Ցուցանիշ 2015-2016ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ ————
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը 27
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 7

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 50%

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության 60%

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Նկարագրել սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.չկան
2.
…….
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,

Նկարագրել ծնողականխորհրդիկողմիցկազմակերպվածմիջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակիցծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1. Օգնությունսոցիալապեսանապահովևսիրիահայաշակերտներին Տարվա ընթացքում 65 %
2. Օգնություն բանակում ծառայող զինվորներին Տարվա ընթացքում 100 %

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը ևուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա նություններ
1. չկան
2.

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1. Ուումնադաստիարակչական հարցեր Տարվա ընթացքում
2. Կազմակերպչական հարցեր Տարվա ընթացքում
….
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Նկարագրել ծնողականխորհրդիկողմիցհաստատությանծնողազուրկևսոցիալապեսանապահովընտանիքներիցսովորողներինտրամադարվողաջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1.Օգնությունսոցիալապեսանապահովևսիրյահայաշակերտներին Տարվա ընթացքում Հագուստ
Սնունդ
2.
…..
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Համագործակցությունըլիարժեքէ` հիմնվածփոխըմբռնմանվրա:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Ծնողներիմեծմասը/75-85%/ տեղյակենդպրոցիառօրյային, կապենհաստատումծնողականժողովների, անհատականհանդիպումների, Dasaran .amկայքիմիջոցով:
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումների չափը Մեկնաբանություններ
1.Միջոցառումներ, էքրսկուրսիաներդեպիմշակութայինօջախներ 75%

…..
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
1.www.dasaran.am
Տարվա ընթացքում 70-80%
2.www.arm.edu.am
42%
3. www. ktak.am 26%

Ամփոփելհաստատությանծնողականխորհրդիգործուներությանցուցանիշներըևչափանիշներըևկատարելեզրահանգումներուառաջարկություններդրանցբարելավմանվերաբերյալ:

Վերոնշյալկայքերիցամենաշատըծնողներըօգտվումեն dasaran.am կայքից, որըհնարավորությունէտալիստեղեկացվածլինելուիրենցերեխաներիգնահատականներինևհաճախումներին, ինչպեսնաևառցանցկապհաստատելպարապողուսուցիցներհետ, համագործակցելմյուսծնողներիհետ: Գնալովավելանումէհետաքրքրությունըայսկայքինկատմամբ: Իսկ facebook.com կայքում 2013-2014ուստարումբացվելէդպրոցիէջ, ուրներկայացվումէդպրոցիառօրյայինուանցուդարձինվերաբերողնյութեր` լուսանկարներ, տեսանյութեր, հայտարարություններ, շնորհավորանքներ: Թե́ աշակերտները, թե́ ծնողներըևթե́ ուսուցիչներըակտիվորենարձագանքումենկայքումտեղադրվածնյութերին:

Աղյուսակ 32. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ
Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել տվյալ տարում հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.Մասնակի վերանորոգվել են 2 դասասենյակներ 2016թ-իօգոստոսի 160000
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
բավարար
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել տվյալտարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների և աշխատողների տոկոսը

Մեկնաբանություն
1.Շաբաթօրյակներ Տարվա
ընթ. 70 %
2. Միջոցառումներ մասնակցում Տարվա
ընթ. 80%
…….
Նկարագրել տվյալտարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների թիվը
1. Վոլդ-Վիժնի,
2. Հույսի կամուրջ

Ամփոփելհաստատությանևհամայնքիհամագործակցությանցուցանիշները, վերլուծելդրանքևկատարելեզրահանգումներդրանցբարելավմանվերաբերյալ:
Համայնքըհամագործակցումէդպրոցիհետ: Հաշվիառնելով, որդպրոցըհամայնքիմիմասնէևհամայնքիապագանկրթվածուդաստիարակվածանդամներունենալնէ, կարևորէ, որայդհամագործակցությունըավելիսերտլինի: Համայնքիներկայացուցիչներըհաճախակիենլինումդպրոցում, մասնակցումկազմակերպվածմիջոցառումներին, ամենուստարիդպրոցիառաջինդասարանցիներընվերենստանումպայուսակներևգրենականպիտույքներ:
Աղյուսակ 33. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

Ուժեղ կողմեր
1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը
• Դպրոցիտնօրենություննունիդպրոցիղեկավարմանևկառավարմանանհրաժեշտպատրաստվածություն, տիրապետումէդպրոցիուսումնադաստիարակչական, ֆինանսատնտեսականևկառավարմանոլորտներիղեկավարմանառանձնահատկություններին
• Ուսումնաօժանդակկազմըպարտաճանաչևպատասխանատուձևովկատարումէիրպարտականությունները:
• Դպրոցըհնարավորությունէընձեռումուսուցիչներին՝մասնագիտականզարգացմանհամար, խրախուսումէուսուցիչներիինքնքկրթությունըևլավաշխատանքը:
2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր
•Դպրոցումգործողխմբակներընպաստումենաշակերտներինախասիրություններիևհետաքրքրություններիզարգացմանը:
•Դպրոցըկապերունիմասնագիտականտարբերհաստատություններիհետ, անընդհատտեղեկատվությունէստանումայնտեղտեղիունեցողգործընթացներիվերաբերյալ:
•Դպրոցիաշակերտներըմասնակցելենտարբերմրցույթներիուօլիմպիադաների, արժանացելմրցանակների
3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր
•Դպրոցըհամագործակցումէընտանիքներիհետ, գործունմասնակցությունունիհամայնքիհիմնախնդիրներիլուծմանը՝աշակերտներիններգրավելովայդգործընթացումորպեսկամավորներ:
•Դպրոցումգործումենկանոնադրությանհամաձայնձևավորվածխորհուրդ, մանկավարժական, ծնողականխորհուրդներ, որոնքմասնակցումենդպրոցիկառավարմանը, դպրոցինվերաբերողտարբերհիմնախնդիրներիլուծմանը:
•Դպրոցումստեղծվածէևհաջողությամբգործումէաշակերտականինքնավարությանմարմին՝աշակերտականխորհուրդ:
4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը
•Մանկավարժականկադրեր:
•Խելացիուակտիվաշակերտներ:
•Վարչականաշխատողներ
•Գրադարան
•Համակարգչայինկաբինետ
•Լաբորատորիաներ
5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները
• 2012թ-ին դպրոցը ընդգրկվելով ZFAծրագրում և յուրաքանչյուր տարի արձանագրում է նորանոր հաջողություններ
• Խրախուսվումէուսուցչիաշխատանքը:
• dasaran.am կայքիաշխատանքներինմասնակցությունը
6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը
•Դասավանդմանընթացքումուսուցիչներնաշակերտներիմիջևստեղծումենփոխհամագործակցությանկապեր:
•Իրականացվումենդպրոց-ընտանիքփոխհամագործակցություննամրապնդողմիջոցառումներ:
•Դպրոցիբոլորխորհուրդներըհամագործակցումեն:
•ՀամագործակցությունՀԿ-ների, ԲՈՒՀ-երի, մշակութայինօջախների, մարզականկազմակերպությունների, եկեղեցուհետ:
7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները
• Աշակերտական թվաքնակի աճի հետևանքով ավելանում է դպրոցի բյուջեն, որը բավարարում է դպրոցի պահանջները Թույլ կողմեր
1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը
• չկա
2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր
•Որոշաշակերտներիևծնողներիանտարբերությունը

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր
• չկա
4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները
• չկա
3. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողները
• Դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները
6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն
•Դպրոցիորոշծնողներիանտարբերություննուպասիվությունը
7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները
Ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում դպրոցում կատարել մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ և ձեռք բերել մեծաքանակ գույք ու տեխնիկա:

Հնարավորություններ
1Գերմաներենի խորացված ծրագրի ընդլայնում
2 Գույքի և տեխմիջոցների ձեռքբերում Վտանգներ
1 Դպրոցի շենքի մաշվածության մեծացումը և վթարայնության աստիճան