Պինդ մարմնի խտության որոշումը

,,Պինդ մարմնի խտության որոշումը,, թեմայով ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքի դաս 7ա դասարանում /ուս. Ս.Հովհաննիսյան/: